Zalety koncyliacji

  • poufność postępowania,
  • szybkość i efektywność rozwiązania sporu,
  • specjalistyczna wiedza koncyliatora w obsłudze prawnej podmiotów sfery publicznej oraz znajomość specyfiki działania tych podmiotów,
  • uzyskanie przez strony opinii autorytetu zewnętrznego - Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
  • brak ryzyka pogorszenia sytuacji stron – w najgorszym razie, w przypadku braku akceptacji propozycji koncyliacyjnej, nic się nie zmieni i pozostanie dotychczasowy stan rzeczy.