Zalety arbitrażu

  • poufność postępowania,
  • wpływ stron na wybór arbitra,
  • wybitne grono arbitrów,
  • postępowanie mniej sformalizowane niż przed sądem powszechnym,
  • szybkie i ostateczne rozstrzygnięcie sporu,
  • wyrok sądu polubownego ma po jego zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego.