2020-06-16

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, została patronem głównym VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrzowie Mediacji”, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Jest to kolejne zaangażowanie Prokuratorii Generalnej oraz Sądu Polubownego przy PGRP w propagowanie idei mediacji.
Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Projekt skierowany jest do studentów prawa wszystkich lat studiów, którzy zgłaszają się jako drużyna licząca od 3 do 5 osób.
Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu, na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych, scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego wraz z ugodą przed mediatorem, natomiast podczas finału uczestnicy przeprowadzają symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie.
W skład Sądu Konkursowego weszli Pan Artur Woźnicki – Wiceprezes Prokuratorii Generalnej RP oraz Pan Piotr Nowak – Naczelnik Samodzielnego Wydziału ds. Sądu Polubownego przy PGRP.
Finał tegorocznego konkursu, z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną, został przeprowadzony 15 czerwca w formie zdalnej wideomediacji, co stanowiło dodatkowe wyzwanie dla uczestników. Każda z drużyn, w regulaminowym czasie maksymalnie jednej godziny zegarowej, miała za zadanie przedstawić symulację mediacji, na podstawie opracowanego wcześniej przez siebie scenariusza. W trakcie oceny jury szczególną uwagę zwracało na wykorzystanie odpowiednich narzędzi i technik mediacyjnych, zdolności komunikacyjne drużyn, ich kreatywność oraz realność wypracowanej ugody.
Zwycięską drużyną została „Liaise” z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za zajęcie pierwszego miejsca drużyna otrzymała ufundowaną przez Prezesa Prokuratorii Generalnej nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. zł. Ponieważ walka o pierwsze miejsce była bardzo wyrównana Jury, za zgodą Prezesa Prokuratorii Generalnej, postanowiło dodatkowo wyróżnić nagrodą specjalną, w postaci miesięcznego stażu w Prokuratorii Generalnej, członków zwycięskiej drużyny z Poznania oraz drużyny „Quaranteam” z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

czytaj więcej wiadomości