2019-07-18

Z dniem 15 sierpnia br. wejdą w życie przepisy rozszerzające kognicję Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z ich brzmieniem mediacja i inne polubowne formy rozwiązywania sporu będą mogły być prowadzone w przypadku sporów, w których jedną ze stron jest:

  1. Skarb Państwa,
  2. jednostka samorządu terytorialnego,
  3. państwowa osoba prawna,
  4. osoba prawna z udziałem Skarbu Państwa lub z udziałem państwowej osoby prawnej,
  5. spółka kapitałowa z udziałem wskazanych wyżej podmiotów.

Ponadto Sąd Polubowny będzie właściwy do prowadzenia mediacji w postępowaniu administracyjnym, jeżeli jedną ze stron będzie organ administracji publicznej lub wskazany wyżej podmiot.

Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego oraz jego oferty dostępne są na stronie internetowej sp.prokuratoria.gov.pl.


czytaj więcej wiadomości