Przebieg mediacji

 • Spotkanie indywidualne. Mediacja rozpoczyna się najczęściej od odrębnych rozmów wstępnych mediatora z każdą ze stron sporu. W ich trakcie mediator omawia zasady mediacji, pozyskuje informacje o konflikcie, jak również bada nastawienie stron wobec problemu, który ma być rozwiązywany. Informacje pozyskane od jednej ze stron nie są i nie mogą być bez jej wyraźnej zgody przekazywane drugiej stronie.
  Spotkania indywidualne mogą mieć także miejsce na późniejszym etapie mediacji. Mogą się one odbyć z inicjatywy mediatora, jak również samych stron. Wykorzystuje się je w szczególności w przypadku impasu w rozmowach bądź też, gdy jedna ze stron może nie czuć się komfortowo omawiając pewne kwestie bądź analizując propozycje w obecności drugiej strony sporu.

 • Sesje wspólne. Po spotkaniach indywidualnych strony wraz z mediatorem rozpoczynają sesję wspólną. Następuje etap klaryfikacji, to znaczy ustalenia punktów wspólnych oraz punktów spornych. Strony przy pomocy mediatora ustalają swoje interesy poprzez ich urealnienie, tj. uświadomienie sobie możliwych do osiągnięcia żądań. Mediator zachęca strony do dyskusji i poszukiwania możliwych rozwiązań sporu, które finalnie mają doprowadzić do uzgodnienia jednego rozwiązania możliwie najpełniej zaspokajającego interesy każdej ze stron, a w konsekwencji do zawarcia ugody.

 • Forma i czas trwania mediacji. Czas trwania mediacji zależy od poziomu skomplikowania sprawy oraz woli stron, w tym intensywności/częstotliwości spotkań. Średnio wynosi około 3 miesięcy. Mediacja, za zgodą stron, może odbywać się częściowo przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Decyzję w tym zakresie podejmują wspólnie strony i mediator prowadzący mediację.

 • Zakończenie mediacji. Z przebiegu mediacji mediator sporządza protokół, wskazując w nim jedynie miejsce i czas prowadzenia mediacji, dane uczestników oraz końcowy wynik mediacji. Ugoda zawarta przed mediatorem może zostać zatwierdzona przez sąd w drodze postanowienia na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności, a tym samym staje się ona tytułem wykonawczym umożliwiającym dochodzenie roszczeń na wypadek, gdyby strona porozumienia uchylała się od realizacji podjętych zobowiązań.

Jak rozpocząć mediację

 • Zawierając w obrocie gospodarczym umowy z udziałem podmiotów objętych kognicją Sądu Polubownego, warto zamieszczać w nich klauzulę mediacyjną:
  „W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.”
 • W przypadku braku klauzuli mediacyjnej strony mogą zawrzeć umowę o mediację. Mogą to uczynić samodzielnie lub za pośrednictwem Sądu Polubownego, składając wniosek o zapytanie drugiej strony, czy wyraża zgodę na polubowne rozwiązanie zaistniałego sporu w drodze mediacji.
 • Wypełniając formularz umowy o mediację można wskazać preferowanego Mediatora Stałego Sądu Polubownego. Pomocą w jego wyborze służy lista Mediatorów Stałych zawierająca zdjęcia oraz krótkie noty biograficzne.
 • Po wyrażeniu zgody i obopólnej akceptacji mediatora, sprawa zostaje przekazana mediatorowi, który kontaktuje się ze stronami w celu umówienia spotkania mediacyjnego.