Przebieg koncyliacji

 • Rozpoczęcie koncyliacji. Koncyliacja rozpoczyna się od pozyskania przez koncyliatora stanowisk oraz roszczeń obu stron wraz z załączonym materiałem dowodowym.
 • Przebieg postępowania. Koncyliacja prowadzona jest co do zasady bez obecności stron. W ramach koncyliacji nie przeprowadza się dowodów ze świadków, z przesłuchania stron oraz z opinii biegłego, a stanowisko koncyliacyjne przedstawiane jest na podstawie wniosku, odpowiedzi na wniosek i załączonych do nich dokumentów. Koncyliator może poprosić o przekazanie dalszych dokumentów oraz stanowisk stron i innych osób, jeżeli uzna ich złożenie za niezbędne.
 • Zakończenie postępowania. Na podstawie dokonanej analizy zgromadzonego materiału, koncyliator przedstawia Stronom propozycję koncyliacyjną, która nie jest dla nich obligatoryjna. Z uwagi na powyższe, po otrzymaniu propozycji koncyliacyjnej strony mogą:
  - przyjąć przedłożoną propozycje, kończąc w ten sposób spór;
  - uznać przedstawione rozwiązanie za niewystarczające i poddać sprawę dalszym negocjacjom (już między stronami);
  - zawrzeć ugodę modyfikując propozycję koncyliatora,
  - w ogóle nie przyjąć propozycji koncyliacyjnej, nie ponosząc z tego powodu żadnych konsekwencji.
 • W ramach postępowania koncyliacyjnego możliwe jest zawarcie ugody, która tak, jak w przypadku postępowania mediacyjnego, może zostać zatwierdzona przez sąd.

Jak rozpocząć koncyliację

 • Zawierając w obrocie gospodarczym umowy z udziałem podmiotów objętych kognicją Sądu Polubownego, a szczególnie w umowach zawieranych pomiędzy tymi podmiotami, warto zamieścić klauzulę koncyliacyjną:
  „W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze koncyliacji. Koncyliacja będzie prowadzona przez Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.”

 • W przypadku braku klauzuli koncyliacyjnej strony mogą zawrzeć umowę o koncyliację. Mogą to uczynić samodzielnie lub za pośrednictwem Sądu Polubownego, składając wniosek o zapytanie drugiej strony, czy wyraża ona zgodę na polubowne rozwiązanie zaistniałego sporu w drodze koncyliacji.

 • Wypełniając wniosek/umowę o koncyliację można wskazać preferowanego koncyliatora z listy Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego.

 • Po wyrażeniu zgody i obopólnej akceptacji koncyliatora, sprawa zostaje mu przekazana celem poprowadzenia postępowania.