2020-11-16

W 2014 roku Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. zawarła z Rafako S.A. oraz Mostostalem Warszawa S.A. umowę na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW. Między stronami doszło do sporów na tle wykonania kontraktu. Mogły one skutkować wieloletnim i kosztownym procesem sądowym. Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o. oraz Rafako S.A. zwróciły się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji. W jej wyniku Strony, przy wsparciu mediatorów stałych Sądu Polubownego przy PG, wypracowały ugodę, która zakończyła złożone pod względem prawnym i faktycznym spory.  

Ugoda reguluje kwestie związane z realizacją jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Jest bardzo ważnym dla Stron dokumentem kompleksowo regulującym wieloaspektowe i skomplikowane spory, a jej wejście w życie pozwoli oddać inwestycję do użytku. Ma to ogromny wpływ nie tylko na sytuację Stron postępowania mediacyjnego ale niesie ze sobą doniosłe znaczenie szczególnie dla południowej części Polski. Blok zapewni bowiem energię dla ok. 2,5 mln odbiorców.

Jest to kolejny przykład, że przy dobrej woli i zaangażowaniu stron, możliwe jest wypracowanie w toku mediacji satysfakcjonującego porozumienia, stanowiącego doskonałą alternatywę dla wieloletniego i kosztownego sporu sądowego.

Bardzo dziękujemy Stronom za wysiłek włożony w wypracowanie porozumienia oraz zaufanie jakim obdarzyły Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej!

Oddanie bloku energetycznego o mocy 910MW w Jaworznie do eksploatacji oraz zawarcie ugody

Aktualizacja informacji dotyczących budowy bloku energetycznego w Jaworznie

***

W 2020 roku zostało zainicjowanych w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej ponad 60 postępowań mediacyjnych i koncyliacyjnych. Ugody zostały zawarte w ponad 70% prowadzonych spraw, a gdy weźmiemy pod uwagę tylko mediacje umowne w 100%! Postępowania mediacyjne i koncyliacyjne są inicjowane często przez podmioty sektora prywatnego, a zdarza się, że kilkakrotnie przez te same podmioty. Świadczyć to może nie tylko o skuteczności postępowań mediacyjnych, ale także o zaufaniu podmiotów do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej.


czytaj więcej wiadomości