Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania arbitrażowego przed Sądem Polubownym przy PGRP wynosi 10 000 zł + należny podatek vat. W przypadku gdy w sprawie o prawa majątkowe poddanej rozstrzygnięciu Sądu Polubownego wartość przedmiotu sprawy przekracza 200 000 zł, wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania wynosi 5% wartości przedmiotu sprawy + należny podatek vat, jednak nie więcej niż 100 000 zł (z podatkiem vat).
W sprawach rozstrzyganych w składzie jednoosobowym wysokość opłaty wynosi 50% należnej opłaty.
Kalkulator opłat