Zalety mediacji:

 • FINANSOWE
  • walor ugody sadowej w przypadku jej zatwierdzenia
  • brak opłaty sądowej od wniosku za zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem
  • zwrot całości opłaty od wniesionego pozwu w przypadku, gdy postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy przed sądem pierwszej instancji
  • zwrot 3/4 opłaty od wniesionego pozwu w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy

 • BIZNESOWE
  • wpływ na rozwiązanie sporu
  • brak ryzyka pogorszenia sytuacji stron – w najgorszym razie, w przypadku braku ugody, nic się nie zmieni i pozostanie dotychczasowy stan rzeczy
  • szansa na odbudowanie i zachowanie wzajemnych, dobrych relacji w przyszłości
  • zachowanie korzystnego wizerunku na przyszłość

 • CZASOWE
  • szybkość i efektywność rozwiązania sporu
  • elastyczność i brak formalizmu – to strony ustalają wspólnie z mediatorem zasady i warunki prowadzonych rozmów, mają poczucie rzeczywistego wpływu na rozwiązanie zaistniałego sporu

 • INNE
  • poufność postępowania
  • poprawa komunikacji – mediator udrażnia komunikację i podtrzymuje dialog między stronami,
  • przerwanie spirali konfliktu oraz możliwość zrozumienia rzeczywistych przyczyn sporu poprzez aktywny udział mediatora
  • wszczęcie mediacji przerywa bieg terminu przedawnienia
  • obniżenie kosztów społecznych